LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Jaunciems
Foto: S.Martinsone
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0524600
Administratīvais iedalījums: Rīgas pilsēta
Platība: 353 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Dabas liegums novietots Ķīšezera krastā, kur sastopams tāds aizsargājams biotops, kā eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Relfeja īpatnību dēļ dabas liegumam un tā apkārtnei piemīt ainaviska vērtība. Lielāko daļu teritorijas aizņem dažādi zālāji. Sausie - piejūras un smiltāju zālāji, mēreni mitrie - vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji), applūstošie un slapjie zālāji - eitrofas augsto lakstaugu audzes un palieņu zālāji. Plašāk pārstāvēti ir mēreni mitri, mitri un slapji zālāji, kas sastopami visā dabas lieguma teritorijā.
Īpaša nozīme ir arī ozolu mežiem, veciem jauktiem platlapju mežiem un staignāju mežiem, kā arī sausiem skujkoku mežiem.
Mežainas piejūras kāpas. Daudz retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Piemēram, augu sugas, kā jūrmalas armērija, smiltāja neļķe, pļavas silpurene, tumšsarkanā dzeguzene.
Putnu sugas - lielais dumpis, grieze, lielā gaura un tītiņš.
Būtiskākie ainavas elementi: Ķīšezera piekraste, parks pie Mangaļu mežniecības, Beltes parks, Ķīšezera piekraste ezera vidusdaļā, kas izceļas ar reljefa formu daudzveidību, un vietām augstu ezera krasta terasi.
Robežshēma: lejupielādēt 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2016.-2026.): lejupielādēt
Pielikumi:

1. Normatīvo aktu normas, kas tieši attiecas uz lieguma “Jaunciems” apsaimniekošanu
2. Lieguma teritoriju centru ģeogrāfiskās koordinātas
3. Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu novērtējums saskaņā ar Eiropas datu formām
4. Dabas liegumā "Jaunciems" uzskaitītie augi
5. Dabas liegumā “Jaunciems” ligzdojošas īpaši aizsargājamās putnu sugas
6. Dabas liegumā “Jaunciems” konstatētās putnu sugas
7. Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi
8. Platību attiecības
9. Sugas un ar tām saistītais teritorijas novērtējums
10. Dižkoku koordinātas
11. Dižkoku anketas
12. Dižkoka anketas veidne
13. Apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā “Jaunciems” 2016.-2026.gadam
14. Iespējas zemes īpašniekiem saņemt atbalstu dabas lieguma teritoriju apsaimniekošanai


Grafiskie pielikumi
1. Jaunciema gatves ātruma ierobežojumi
2. Ķīšezera ainava, iebraucot Rīgā no Kalngales
3. Ligzdojošo putnu izplatības areāls Latvijā

1.1. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana dabas liegumā "Jaunciems" I teritorijā;
1.2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana dabas liegumā "Jaunciems" II teritorijā;
1.3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana dabas lieguma "Jaunciems" III teritorijā;
2.1. Īpašumtiesību struktūra dabas lieguma "Jaunciems" I teritorijā;
2.2. Īpašumtiesību struktūra dabas lieguma "Jaunciems" II teritorijā;
2.3. Īpašumtiesību struktūra dabas lieguma "Jaunciems" III teritorijā;
3.1. Biotopi dabas lieguma "Jaunciems" I teritorijā;
3.1. Dabas vērtības dabas lieguma "Jaunciems" I teritorijā;
3.2. Biotopi dabas lieguma "Jaunciems" II teritorijā;
3.2. Dabas vērtības dabas lieguma "Jaunciems" II teritorijā;
3.3. Biotopi dabas lieguma "Jaunciems" III teritorijā;
3.3. Dabas vērtības dabas lieguma "Jaunciems" III teritorijā;
4.1. Apsaimniekošanas pasākumi dabas lieguma "Jaunciems" I teritorijā;
4.2. Apsaimniekošanas pasākumi dabas lieguma "Jaunciems" II teritorijā;
4.3. Apsaimniekošanas pasākumi dabas lieguma "Jaunciems" III teritorijā;
5.1. Rekreācijas infrastruktūra dabas lieguma "Jaunciems" I teritorijā;
5.2. Rekreācijas infrastruktūra dabas lieguma "Jaunciems" II teritorijā;
5.3. Rekreācijas infrastruktūra dabas lieguma "Jaunciems" III teritorijā;
6.1. Funkcionālais zonējums dabas lieguma "Jaunciems" I teritorijā;
6.2. Funkcionālais zonējums dabas lieguma "Jaunciems" II teritorijā;
6.3. Funkcionālais zonējums dabas lieguma "Jaunciems" III teritorijā;
7.1. Zemes lietošanas veidi dabas lieguma "Jaunciems" I teritorijā;
7.2. Zemes lietošanas veidi dabas lieguma "Jaunciems" II teritorijā;
7.3. Zemes lietošanas veidi dabas lieguma "Jaunciems" III teritorijā.


Sabiedriskās apspriešanas