LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kārķu purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515300
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Kārķu pagasts
Platība: 309.3 ha
Dibināšanas gads: 1997
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Nozīmīga augsto purvu, purvainu mežu un distrofa ezera (Bezdibenis) aizsardzības teritorija. Dabas liegumā konstatētas daudzas Eiropā un Latvijā aizsargājamas putnu sugas: mazā gaura, rubenis, mednis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, kuitala, purva tilbīte, melnā dzilna, lielā čakste.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav