Lapiņu ezers
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531500
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Zvārtavas pagasts
Platība: 1 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Aizsargājamā teritorija ir izveidota retu sūnu sugu Lapzemes āķītes un spīdīgās āķītes aizsardzībai. Teritorijā konstatēti arī 3 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi: pārejas purvi un slīkšņas, dabīgs eitrofs ezers ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, purvaini meži.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav