LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Laugas purvs
Foto: A.Soms
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518700
Administratīvais iedalījums: Krimuldas novada Lēdurgas pagasts; Limbažu novada Vidrižu pagasts
Platība: 740 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota daudzu retu putnu sugu aizsardzībai. Nozīmīga vieta gan ligzdojošiem (lietuvaiņi, kuitalas, dzeltenie tārtiņi), gan caurceļojošiem putniem (zosis, pīles, dzērves). Teritorijā sastopami tādi aizsargājami biotopi kā neskarti augstie purvi, sūnu (augstie) purvi, pārejas purvi un slīkšņas, ieplakas purvos un purvaini meži.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2017.>>>2029.): lejupielādēt (PDF 6,7 MB)
Pielikumi:
1. Mežaudžu plāns un zemes izmantojums DL „Laugas purvs” un tā apkārtnē (PDF 0,8 MB)
2. Laugas purva dabas vērtību karte (JPEG 0,8 MB)
3. Pārskata karte par biotopu izmaiņām DL „Laugas purvs” (JPEG 0,7 MB)
4. Esošā un plānotā infrastruktūra DL „Laugas purvs” (JPEG 0,8 MB)
5. Ieteikumi DL „Laugas purvs” robežu izmaiņām (JPEG 0,7 MB)
6. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (PDF 0,16 MB)
7. Augu, sūnu un ķērpju sugas ES aizsargājamos purva biotopos (PDF 0,12 MB)
8. Spāres Leucorrhinia albifrons uzskaites rezultāti Laugas purva parauglaukumos (PDF 0,08 MB)
9. Laugas purva epigeisko posmkāju raksturojums (PDF 0,07 MB)
10. Lakstaugu-sīkkrūmu stāva posmkāji Laugas purvā (PDF 0,08 MB)
11.1. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums (PDF 0,55 MB)
11.2. Ekosistēmu pakalpojuma novērtējuma matrica (PDF 0,14 MB)
11.3. Apgādes pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos (JPEG 0,9 MB)
11.4. Regulācijas pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos (JPEG 0,9 MB)
11.5. Kultūras pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos (JPEG 0,9 MB)
12.-19. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumenti (PDF 1,5 MB)
20.1. Laugas purva pārejas joslas starp kūdras ieguves laukiem un dabīgu purvu profilu pārskata plāns (PDF 1,2 MB)
20.2. Laugas purva pārejas joslas starp kūdras ieguves laukiem un dabīgu purvu garenprofilis (PDF 0,14 MB)
 
Pētījumi: Informācija par Višezera ūdens līmeņa mērījumiem 2018. gadā  (PDF 0,35 MB)