LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Launkalne
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528200
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Launkalnes pagasts
Platība: 172 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt
Pielikumi: lejupielādēt