LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Lepuru purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501100
Administratīvais iedalījums: Apes novada Gaujienas pagasts
Platība: 325 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Austrumu tipa augstais purvs, kurā sastopama ārkausa kasandra. Perifērijā - pārejas purvi. Purvu ietver purvaini priežu meži, bet uz minerālsalas purvā - veci priežu meži. Teritorijā konstatētas vairās ES Biotopu un Putnu direktīvu sugas.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav