LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Lielie Kangari
Dabas liegums Lielie Kangari. Ķoderu pilskalns. Foto: Andris Soms
Dabas liegums Lielie Kangari. Ķoderu pilskalns. Foto: Andris Soms

 
Dabas lieguma Lielie Kangari atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0513400
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Suntažu pagasts; Ropažu novada Ropažu pagasts
Platība: 1936 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Izcilākais osa valnis Latvijā, kura relatīvais augstums 27 m (78 m vjl.), 60-100 m plats. Savdabīga veģetācija, retas augu sugas. Teritorijā ietilpst arī Kangaru ezers un Lielais Kangaru purvs. Konstatēta ES Biotopu direktīvas suga - dzeltenā dzegužkurpīte. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - neskarti augstie purvi, purvaini meži, skujkoku meži uz osiem.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2007.-2017.): lejupielādēt
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Lielie Kangari" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.