LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Lielsalas purvs
Foto: A.Namatēva
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511600
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Barkavas pagasts
Platība: 204 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Nozīmīga purvaino mežu aizsardzības vieta. Austrumu tipa augstais purvs ar ārkausa kasandru. Piemērota barošanās un uzturēšanās vieta vilkiem, pārvietojoties starp Lubānas mitrājiem un Teiču purvu.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav