LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Lielupes palienes pļavas
Dabas liegums Lielupes palienes pļavas. Foto: Kārlis Lapiņš
Dabas liegums Lielupes palienes pļavas. Foto: Kārlis Lapiņš
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0523100
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts; Ozolnieku novada Cenu pagasts; Jelgavas pilsēta
Platība: 361 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Konstatētas galvenokārt mēreni mitras pļavas un eitrofas augsto lakstaugu audzes (ar dižzirdzeni), kuras abas ir ES Biotopu direktīvas biotopi. Izcila reto putnu ligzdošanas vieta, kā arī atpūtas vieta migrējošiem putniem.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma:  lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns:  lejupielādēt
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2018. gada 30. janvāra rīkojumu Nr.1-2/18 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.