LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ļubasts
Foto: DAP arhīvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0534300
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Līksnas pagasts
Platība: 110 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Teritorija dibināta galvenokārt vienas sugas - melnā zīriņa – aizsardzībai. Teritorijā konstatētas arī tādas ES aizsargājamas putnu sugas kā niedru un pļvas lija, lielais ķīris, brūnā čakste un grieze.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma:  lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2016. >> 2028.): lejupielādēt (PDF 7 MB)
Pielikumi:
1. Robežu apraksts - karte (JPEG 0,7 MB); robežu apraksts - koordinātas (PDF 0,08 MB)
2. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumenti (RAR 2,43 MB)
3. Karte - zemes īpašumu formas (JPEG 0,6 MB)
4. Karte - topogrāfija (JPEG 0,6 MB)
5. Karte - reljefs (JPEG 0,3 MB)
6. Karte - teritorija pirms un pēc meliorācijas darbu veikšanas (JPEG 1,36 MB)
7. Karte - apkārtējās teritorijas applūdums (JPEG 3,02 MB)
8. Karte - ezera aizauguma pakāpe pa gadiem (JPEG 1,2 MB)
9. Karte - ES nozīmes aizsargājamie biotopi (JPEG 0,7 MB)
10. Karte - meža augšanas apstākļu tipi (JPEG 0,6 MB)
11. Karte - meža augšanas apstākļu tipi (JPEG 0,6 MB)
12. Karte - mežaudzes vecuma sadalījums (JPEG 0,6 MB)
13. Karte - mežaudzes valdošo koku sugas (JPEG 0,7 MB)
14. Karte - konstatēto aizsargājamo un citu vērtīgo augu un bezmugurkaulnieku atradnes (JPEG 0,7 MB)
15. Karte - konstatēto aizsargājamo un citādi vērtīgo putnu sugu atradnes (JPEG 0,8 MB)
16. Karte - apsaimniekošanas pasākumi (JPEG 0,7 MB)
17. Izpētes rezultāti:
17.1. Ģeoloģiskā izpēte (RAR 1,61 MB)
17.2. Hidroloģiskā izpēte (RAR 10,13 MB)