LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Maizezers
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510000
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Umurgas pagasts
Platība: 45.6 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota ES Biotopu direktīvas biotopu - oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās, neskarti augstie purvi, pārejas purvi un slīkšņas un purvaini meži - aizsardzībai. Reta augu sabiedrība ar dzeloņsporu ezereni, Dortmanna lobēliju un retām ežgalvīšu sugām.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav