LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Mazzalvītes purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0500800
Administratīvais iedalījums: Neretas novada Zalves pagasts
Platība: 267 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorijā ietilpst degradēts augstais purvs, ko ietver purvains mežs un boreālo mežu fragmenti; sastopams arī pārejas purvs. Teritorijā konstatētas vairākas aizsargājamu augu un bezmugurkaulnieku sugas, kā arī 9 ES putnu direktīvas sugas.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2011.-2021.): lejupielādēt (PDF 2.09 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  (PDF 1.34 MB)