Melnsalas purvs
Dabas liegums Melnsalas purvs. Foto: Rūta Zepa 
Foto: Rūta Zepa
 
Dabas lieguma Melnsalas purvs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527000
Administratīvais iedalījums: Apes novada Gaujienas pagasts
Platība: 611,5 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija augsto purvu aizsardzībai. Austrumu tipa augstais purvs ar ārkausa kasandru, ko ietver purvains mežs. Purva malās pārejas purvu fragmenti. Uz purva minerālsalām jaukti platlapu koku meži. Purva tuvākajā apkārtnē augošie meži ar ievērojamu platlapu (liepu, ošu) koku līdzdalību un ļoti retām augu sugām, piemēram, strīpaino ūdenszāli (viena no 3 atradnēm Latvijā).
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav