LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Melturu sils
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527800
Administratīvais iedalījums: Amatas novada Drabešu pagasts
Platība: 288 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai. Teritorijā konstatēti tādi aizsargājami biotopi kā upju straujteces un boreālie meži.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2005.-2015.):  lejupielādēt  (PDF 1.93 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Melturu sils" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi: lejupielādēt  (PDF 1.38 MB)