LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Motrines ezers
 
Foto: I.Leščinskis
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0530600
Administratīvais iedalījums: Baltinavas novada Baltinavas pagasts
Platība: 46 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota 2 ES direktīvas biotopu un 5 sugu aizsardzībai. Īpaša nozīme Austrumlatvijā ļoti retam biotopam – kaļķainam zāļu purvam ar dižo aslapi, kā arī pārejas purviem un slīkšņām. Izcils zāļu un pārejas purvs ar 3 ES Biotopu direktīvas augu sugām, no kurām lielākā vērtība ir dzeltenai akmeņlauzītei, kā arī ļoti retai bezmugurkaulnieku sugai Latvijā – slaidajam pumpurgliemezim.
 
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma:  lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav