Nagļu un Ansiņu purvs
Dabas liegums Nagļu un Ansiņu purvs. Foto: Evita Oļehnoviča
Foto: Evita Oļehnoviča
 
Dabas lieguma Nagļu un Ansiņu purvs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517300
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Zlēku pagasts
Platība: 277 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu 7110* Neskarti augstie purvi, 7140 Pārejas purvi un slīkšņas, 91D0* Purvaini meži, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Nagļu un Ansiņu purvu atdala ar sausiem priežu mežiem klāta iekšzemes kāpa. Teritorijā konstatētas vairākas Eiropas Savienības Putnu direktīvas sugas.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2016.>>2028.): lejupielādēt  (PDF 4,08 MB)
Pielikumi: