LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Nomavas purvs
Dabas liegums Nomavas purvs. Foto: Alda Stepanova
Foto: Alda Stepanova
 
 
Dabas lieguma Nomavas purvs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0505600
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Kalna pagasts; Viesītes novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 1281 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Teritorija ietver Nomavas purvu - labas struktūras augsto purvu, kas vecas meliorācijas ietekmē apaudzis ar nelielām priedītēm, vietām klajš, ar kūdras ieplakām. Teritorija iekļauj divus distrofus ezerus - Nomavas un Baltais, kā arī vairākas lāmas. Purva malās skujkoku un jaukti meži - dienvidu daļā minerālsala ar izcilu boreālo mežu (ap 200 g. vecas priedes). Nozīmīga teritorija lielo plēsēju aizsardzībai (vilks, ūdrs).
  
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2011.>>2021.)lejupielādēt (PDF 2.35 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  (PDF 1.58 MB)