LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ojatu ezers
Dabas liegums Ojatu ezers. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
 
 
Dabas lieguma Ojatu ezers atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0521100
Administratīvais iedalījums: Dagdas novada Konstantinovas pagasts
Platība: 111 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā. Eitrofs, maz piesārņots ezers. Viens no nedaudzajiem ezeriem, kura krastos sastopamas oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpnēs.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns:  nav