LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Orlovas (Ērgļu) purvs
Dabas liegums Orlovas (Ērgļu) purvs. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
 
Dabas lieguma Orlovas (Ērgļu) purvs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502200
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Lazdulejas un Vectilžas pagasts
Platība: 3229 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Izcilas nozīmes augstais purvs un purvaini meži, nelieli pārejas purva fragmenti, kā arī distrofs ezers - Orlovas ezers. Daudz ES Putnu direktīvas putnu sugu, piemēram, brūnkakla gārgale, sējas zoss, garkaklis, platknābis, mazais ērglis u.c. Sastopama tāda bezmugurkaulnieku suga kā zirgskābeņu zilenītis.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plānsnav