LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ovīši
Dabas liegums Ovīši. Foto: Dace Sāmīte
Foto: Dace Sāmīte
 
Dabas lieguma Ovīši atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0521500
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Tārgales un Ances pagasts
Platība: 5054 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu daudzveidīgos piekrastes biotopus un aizsargājamo sugu atradnes. Teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastē (ap 30 km garā piekrastes posmā) un ietver gan piekrastes, gan zālāju, mežu un purvu biotopus (kopā 17 ES aizsargājamie biotopi un 14 Latvijā aizsargājamie biotopi).
Raksturīgs vigu-kangaru reljefs, t.i. jūras krastam paralēli vaļņi ar sausiem priežu mežiem mijas ar mitrām ieplakām, kurās ir zāļu purvi vai staignāju meži.
Apdzīvotajās vietās saglabājušās Kurzemes piekrastes lībiešu ciemiem raksturīgas ēkas un apbūves struktūra; pateicoties kādreizējai lauksaimnieciskajai darbībai, izveidojušies aizsargājami zālāju biotopi.
Dabas liegumā konstatētas 3 Biotopu Direktīvā iekļautas augu sugas (smiltāja neļķe, Lēzeļa vīrcele un Lēzeļa lipare), 1 Biotopu Direktīvā iekļauta bezmugurkaulnieku suga (divjoslu airvabole), 15 Putnu Direktīvas sugas, kā arī daudzas citas retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas. Lielākā sarkanās cefalantēras un vienīgā kauslapu tofīldijas atradne Latvijā.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: Ovīši – Lūžņa, Miķeļtornis – Irbes upes grīva
Dabas aizsardzības plāns (2015.>>>2025.): lejupielādēt >>> (PDF 3.9 MB)
Pielikumi:

1. Dabas vērtību karte (PDF 2.88 MB)

2. Infrastruktūras un apsaimniekošanas pasākumu karte un tabula (PDF 3.55 MB)

3. Pārskats par sastopamajām putnu sugām (PDF 0.22 MB)

4. Konstatēto sēņu sugu saraksts (PDF 0.14 MB)

5. Konstatēto gliemju sugu saraksts (PDF 0.15 MB)

6. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Priekšlikums funkcionālajam zonējumam  (PDF 2.47 MB)

7. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Zemes gabali, kuros pieļaujama ēku rekonstrukcija, izstrādājot detālplānojumu (PDF 0.09 MB)

8. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Speciālās informatīvās zīmes lietošanas kārtība un paraugs  (PDF 0.22 MB)

9. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Aizsargājamie koki – vietējie un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra un augstuma)  (PDF 0.21 MB)

10. Dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvās sanāksmes un uzraudzības grupas sanāksmju protokoli (PDF 0.55 MB)

11. Pārskats par komentāriem un iedzīvotāju iesniegumiem, kas saņemti līdz sabiedriskajai apspriešanai (PDF 0.42 MB)

12. Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu (PDF 1.69 MB)

13. Ventspils novada pašvaldības atzinums (PDF 0.2 MB)

14. Vienošanās ar zemes īpašniekiem par tūrisma infrastruktūras izvietojumu (PDF 1.68 MB)

15. Funkcionālo zonu shēmas (PDF 0.74 MB)

16. Atjaunota Natura 2000 standarta datu forma (PDF 0.16 MB)