LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pāces pļavas
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531300
Administratīvais iedalījums: Dundagas novada Dundagas pagasts
Platība: 83 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota dabisku, sugām bagātu pļavu aizsardzībai. Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie pļavu biotopi – 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, un 6120* Smiltāju zālāji. Teritorijā konstatēti arī nogāžu un gravu meži, Pāces upē dažviet sastopami straujteču posmi, kā arī minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav