LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pelēču ezera purvs
Foto: R.Indriķe
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0526700
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Pelēču pagasts
Platība: 12 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Neliela teritorija - nozīmīga pārejas purvu un slīkšņu aizsardzības vieta (kas veidojas, aizaugot Pelēču ezeram). Retas vaskulāro augu un sūnu sugas.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plānsnav