LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Piešdanga
Dabas lieguma Piešdanga atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0517500
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas pagasts
Platība: 5,9 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu Latvijā vienīgo lielās kosas atradni. Konstatēti vairāki nozīmīgi ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi: nogāžu un gravu meži un minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav