LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pilskalnes Siguldiņa
Dabas liegums Pilskalnes Siguldiņa. Foto: Andris Avotiņš
Foto: Andris Avotiņš
 
Dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0524900
Administratīvais iedalījums: Ilūkstes novada Pilskalnes pagasts
Platība: 65 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
Dabas vērtības:
Ledāja kušanas ūdeņu izgrauzta Dubupītes ieleja ar izciliem nogāžu un gravu mežiem (dominē ozols, goba, vīksna, liepa, kļava). Nogāzēs daudz bioloģisko daudzveidību vairojošu elementu - koku kritalas, trupoša koksne. Viena no dziļākajām gravām Austrumlatvijā.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2016. >> 2028.): lejupielādēt   (PDF 6.69 MB)
Pielikumi: