LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas liegumi
Latvijā ir 260* dabas liegumi. Tās ir teritorijas, kurās aizsargā retas vai izzūdošas sugas vai biotopus, parasti cilvēku mazpārveidotas un saskaņoti apsaimniekotas platības.
* Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumi Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar 2018.gada 13.marta grozījumiem.
 
Aizdumbles purvs
Aizkraukles purvs un meži
Aklais purvs
Alsungas meži
Ances purvi un meži
Apšuciema zāļu purvs
Asūnes ezeri
Ašenieku purvs
Ašu purvs
Augstroze
Avotu mežs
Ābeļi
Babītes ezers
Baltais purvs
Baltezera purvs
Baltmuižas purvs
Bardinska ezers
Barkavas ozolu audze
Bednes purvs
Bejas mežs
Blažģa ezers
Brienamais purvs
Buļļezers
Burgas pļavas
Burtnieku ezera pļavas
Būšnieku ezera krasts
Cenas tīrelis
Cieceres ezera sala
Čertoka ezers (Valnezers)
Čužu purvs
Daiķu īvju audze
Darmštates priežu audze
Daugava pie Kaibalas
Dēliņkalns
Diļļu pļavas
Dimantu mežs
Draugolis
Druviņu tīrelis
Dubnas paliene
Dulbju acs purvs
Dunika
Dūņezera purvs
Dūņezers
Durbes ezera pļavas
Dūres mežs
Dvietes dumbrāji
Dzelves-Kroņa purvs
Dzērves purvs
Dzilnas dumbrāji
Dziļezers un Riebezers
Eglone
Eiduku purvs
Ellītes purvs
Gaiļu kalns
Gaiņu purvs
Garākalna smilšu krupja atradne
Gargrodes purvs
Garkalnes meži
Gasparsona purvs
Gaujienas priedes
Gaviezes āmuļi
Glušonkas purvs
Grebļukalns
Gruzdovas meži
Gudenieki
Gulbinkas purvs
Gulbju un Platpirovas purvs
Ģipka
Ģipkas lankas
Ilgas
Ilziņa ezers
Indzera ezera salas
Īslīce
Istras ezers
Jaša
Jašas-Bicānu ezers
Jaunanna
Jaunciems
Ječu purvs
Jumurdas ezers
Kadājs
Kadiķu nora
Kaigu purvs
Kalēju tīrelis
Kalna purvs
Kalnciema pļavas
Kaļķu gārša
Kaļķupes ieleja
Kapu ezers
Karateri
Katlešu meži
Kaušņu purvs
Kāla ezera salas
Kārķu purvs
Kinkausku meži
Klagatu purvs
Klāņu purvs
Klaucānu un Priekulānu ezeri
Klešniku purvs
Klintaine
Korneti–Peļļi
Krapas gārša
Kreiču purvs
Krēmeri
Krojas meži
Kupravas liepu audze
Ķirbas purvs
Lāču purvs
Lapiņu ezers
Laugas purvs
Launkalne
Lepuru purvs
Lielā Baltezera salas
Lielais Mārku purvs
Lielais Pelečāres purvs
Lielais purvs
Lielais un Pemmes purvs
Lielie Kangari
Lielpurvs
Lielsalas purvs
Lieluikas un Mazuikas ezers
Lielupes grīvas pļavas
Lielupes palienes pļavas
Liepājas ezers
Liepnas niedrāji
Linezers
Līvbērzes liekņa
Lubāna mitrājs
Ļubasts
Maizezers
Manģenes meži
Matkules meži
Mazie Kangari
Mazzalvītes purvs
Medumu ezera salas
Medze
Melnā ezera purvs
Melnais purvs
Melnsalas purvs
Melnupes meži
Melturu sils
Mērnieku dumbrāji
Mētru mežs
Mežmuižas avoti
Mežole
Motrines ezers
Mugurves pļavas
Nagļu un Ansiņu purvs
Nesaules kalns
Nīcas īvju audze
Niedrāju–Pilkas purvs
Nīgrandes meži
Nomavas purvs
Ojatu ezers
Oleru purvs
Orlovas (Ērgļu) purvs
Ovīši
Ozolkalni
Pāces pļavas
Palšu purvs
Paltupes meži
Paņemūnes meži
Pašulienes mežs
Pāvilostas pelēkā kāpa
Pelcīšu purvs
Pelēču ezera purvs
Piešdanga
Pildas ezers
Pilskalnes Siguldiņa
Platenes purvs
Plieņciema kāpa
Pluču tīrelis
Plunču ezera krasts
Pokratas ezers
Popes zāļu purvs
Posolnīca
Purgaiļu purvs
Puzes smilšu krupja atradne
Raķupes ieleja
Randu pļavas
Raudas meži
Raunas Staburags
Rauza
Riesta-Džūkstenes purvs
Rožu purvs
Rucavas īvju audze
Rukšu purvs
Ruņupes ieleja
Rušonu ezera salas
Rūjas paliene
Sakas grīņi
Saltais purvs
Sasaļu mežs
Sārnates purvs
Sātiņu dīķi
Sedas purvs
Seržu tīrelis
Silabebru ezers
Sitas un Pededzes paliene
Skrundas zivju dīķi
Skujaines un Svētaines ieleja
Skujines ezers
Slapjo salu purvs
Sloku purvs
Sofikalna meži
Spinduļu meži
Sproģi
Spuļģu purvs
Starinas mežs
Stiklu purvi
Stompaku purvi
Supes purvs
Sventājas upes ieleja
Sventes ezera salas
Svētes ieleja
Šepka
Šķibu purvs
Švēriņu purvs
Tāšu ezers
Taurīšu ezers
Tebras ozolu meži
Tetersalas purvs
Timsmales ezers
Tīrās sūnas purvs
Tīreļu purvs
Tīšezers
Tosmare
Tumes meži
Ukru gārša
Ungurpils meži
Užava
Užavas augštece
Vadaiņu purvs
Vāveres ezers
Vecdaugava
Ventas ieleja
Ventas un Šķerveļa ieleja
Vērenes gobu un vīksnu audze
Vērenes purvi
Vesetas palienes purvs
Vidusburtnieks
Vidzemes akmeņainā jūrmala
Vīķu purvs
Vīķvēnu purvs
Virguļicas meži
Viskūžu sala
Vitrupes ieleja
Vjadas meži
Zāgadu kalni
Zaķu riests
Zaļezera purvs
Zebrus un Svētes ezers
Zemgaļu purvs
Zepu mežs
Ziemeļu purvi
Ziemupe
Zilaiskalns
Zodānu purvs
Zušu–Staiņu sēravoti
Zvārde
Zvirgzdenes ezera salas