LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pokratas ezers
Foto: R.Indriķe
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502300
Administratīvais iedalījums: Rugāju novada Rugāju pagasts
Platība: 53 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Viens no 3 ezeriem Latvijā, kur aug peldošais ezerrieksts (relikta suga, Latvijā aug aiz izplatības areāla Z robežas). Teritorijā sastopami purvaini meži.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plānsnav