LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Popes zāļu purvs

 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0531900
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Popes pagasts
Platība: 78 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorijas lielāko daļu aizņem Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 6410 Mitri zālāji periodiski izžūststošās augsnēs. Apkārt ir purvaini priežu, bērzu un egļu meži, no kuriem daļa atbilst biotopam 91D0* Purvaini meži. Sastopams Eiropā un Latvijā aizsargājams biotops  7220* Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķi. Teritorijā sastopamas 9 aizsargājamas augu sugas, tostarp mitrajos zālājos augošā Igaunijas rūgtlape, - dabas liegums Popes zāļu purvs ir viena no divām šī ziedauga atradnēm Latvijā.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav