LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Puzes smilšu krupja atradne
Aizsardzības kategorija: dabas liegums.
Kods: LV0516900
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Puzes pagasts
Platība: 8 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota smilšu krupja - Latvijā retas abinieku sugas aizsardzībai. Dabas liegumā "Puzes smilšu krupja atradne" konstatētas arī trīs retas un aizsargājamas augu sugas – dzegužpirkstīte, ādlapainā roze un kvadrātiskā preisija. Lieguma ūdenskrātuvēs barību atrod melnais stārķis un dzērve - aizsargājamas putnu sugas.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2008.>>2023.): lejupielādēt  (PDF 1.95 MB)
Pielikumi: