Raudas meži
Foto: V.Kreile
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0529700
Administratīvais iedalījums: Ilūkstes novada Šēderes pagasts
Platība: 211 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Teritorija 5 ES Biotpou direktīvas mežu biotopu aizsardzībai, no kuriem nozīmīgākie ir nogāžu un gravu meži un boreālie meži. Īpaša vērtība ir arī Ilūkstes upītei dziļā ielejā ar sāngravām. Konstatētas 2 ES Biotpou direktīvas augu sugas un 7 Latvijā retas un īpaši aizsargājamas augu sugas. Ligzdo melnais stārķis.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns nav