LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Riesta-Džūkstenes purvs
Dabas liegums RIESTA-DŽŪKSTENES PURVS. Foto: Agnese Priede
Foto: Agnese Priede
Dabas lieguma RIESTA-DŽŪKSTENES PURVS atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515100
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Lestenes pagasts
Platība: 347 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota purva aizsardzībai. No Eiropā aizsargājamiem biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas un purvaini meži. Tāpat teritorijā konstatētas arī aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma:  lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav