LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rožu purvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0506500
Administratīvais iedalījums: Salas novada Salas pagasts Sēlpils pagasts
Platība: 1010,1 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: priekšlikumu projekts apskatāms dabas aizsarzdības plāna 5.2. punktā
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija
 
Dabas vērtības:
Nozīmīga teritorija augsto purvu un purvainu mežu aizsardzībai. Konstatēti arī ES Biotopu direktīvas biotopi - ieplakas purvos un melnalkšņu staignāju. Neskatoties uz agrāk veiktu nosusināšanu gan lieguma teritorijā, gan ārpus tās, sastopamas plašas atklāta purva teritorijas, kas piemērotas ligzdojošiem bridējputniem. Teritorijā bez vairākām ES Putnu direktīvas sugām konstatētas arī retas bezmugurkaulnieku sugas: spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis un Euomphalia strigella. Potenciāli piemēroti biotopi lielo zīdītāju sugām.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2011.-2026.)lejupielādēt  (PDF 5.89 MB)
Pielikumi: