LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rucavas īvju audze
 
Foto: DAP arhīvs
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0508000
Administratīvais iedalījums: Nīcas novada Nīcas pagasts
Platība: 206 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai aizsargātu Latvijā retu koku sugu - parasto īvi. Teritorijā sastopams Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 9080* Staignāju meži.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt (PDF 1.35 MB)
Pielikumi: lejupielādēt (ZIP 10.52 MB)