LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ruņupes ieleja
Dabas liegums Ruņupes ieleja. Foto: Andris Maisiņš
Foto: Andris Maisiņš


AizsDabas lieguma Ruņupes ieleja atrašanās vieta Latvijāardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0524500
Administratīvais iedalījums: Priekules novada Priekules pagasts Gramzdas pagasts; Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts
Platība: 593,8 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota unikāla Ruņupes posma aizsardzībai. Izcila vairāku Eiropas Savienības aizsargājamu biotopu: 9180* Nogāžu un gravu meži, 9160 Ozolu meži un citu biotopu aizsardzības teritorija. Ruņa ir viena no straujākajām upēm Latvijā.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns  (2016.>>2026.): lejupielādēt  (PDF 1,98 MB)
Pielikumi:
2. KARTES
3. TABULAS