LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sakas grīņi
 
Foto: A.Priede
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0535500
Administratīvais iedalījums: Pāvilostas novada Sakas pagasts
Platība: 170 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakïautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktûrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota Eiropā un Latvijā ļoti reta biotopa – slapji virsāji ar grīņa sārteni – aizsardzībai. Viena no dabīgākajām un vitālākajām grīņa sārtenes atradnēm Latvijā.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2004.>2014.): lejupielādēt  (PDF 2.06 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Sakas grīņi" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Pielikumi: lejupielādēt  (ZIP 1.07 MB)