LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Saltais purvs
 
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506000
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Leimaņu pagasts Kalna pagasts.
Platība: 102 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota augstā un pārejas purva aizsardzībai. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopamas pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži un degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav