LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sasaļu mežs
Dabas liegums Sasaļu mežs. Foto: Irēna Muskare
Foto: Irēna Muskare
 
Dabas lieguma Sasaļu mežs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0504400
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Sventes pagasts
Platība: 198,9 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav.
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota, lai saglabātu ainaviski vērtīgas mežu audzes (sils, mētrājs, damaksnis). Galveno daļu aizņem eitrofs ezers - Sasaļu ezers. Teritorijā ietilpst arī sufozijas tipa ezers - Melnezers. Teritorijā konstatētas tādas aizsargājams putnu sugas kā niedru lija, mežirbe, baltmuguras dzenis, melnā un pelēkā dzilna u.c.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav