LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sātiņu dīķi
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525500
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Pampāļu, Zirņu, Kursīšu un Novadnieku pagasts
Platība: 3780 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakïautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktûrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija ar zivju dīķiem - nozīmīga ligzdojošiem un migrējošiem ūdensputniem. Apkārtējie meži ir ligzdošanas vieta plēsējputniem un melnajam stārķim. Konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2003.-2008.): lejupielādēt  (PDF 2.98 MB)