LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sātiņu dīķi
Dabas liegums Sātiņu dīķi. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
 
Dabas lieguma Sātiņu dīķi atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525500
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Pampāļu, Zirņu, Kursīšu un Novadnieku pagasts
Platība: 3750 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakïautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktûrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija ar zivju dīķiem - nozīmīga ligzdojošiem un migrējošiem ūdensputniem. Apkārtējie meži ir ligzdošanas vieta plēsējputniem un melnajam stārķim. Konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2019.>>2025.): lejupielādēt  (DOCX 16,72 MB)
Pielikumi:
3.1. Zemes īpašuma formas: 1. lapa (JPEG 0,2 MB), 2. lapa (JPEG 0,2 MB)
3.2. Zemes lietošanas veidi
: 1. lapa (JPEG 0,22 MB), 2. lapa (JPEG 0,22 MB)
3.3. Dabas vērtības
: 1. lapa (JPEG 0,25 MB), 2. lapa (JPEG 0,25 MB)
3.4. Biotopu apsaimniekošanas pasākumi
: 1. lapa (JPEG 0,26 MB), 2. lapa (JPEG 0,27 MB)
3.5. Tūrisma infrastruktūra
: 1. lapa (JPEG 0,25 MB), 2. lapa (JPEG 0,26 MB)
3.6. Potenciālais zonējums
: 1. lapa (JPEG 0,19 MB), 2. lapa (JPEG 0,18 MB)