Šepka
Dabas lieguma Šepka atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528100
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Palsmanes, Variņu un Launkalnes pagasts
Platība: 356 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2007. >> 2013.): lejupielādēt  (PDF 0,91 MB)
Pielikumi: lejupielādēt  (ZIP 16,77 MB)