LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Skujaines un Svētaines ieleja
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530000
Administratīvais iedalījums: Tērvetes novada Tērvetes un Bukaišu pagasts; Dobeles novada Penkules pagasts
Platība: 130 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES nozīmes un Latvijā aizsargājamus meža, pļavu, atsegumu un avotu biotopus, kā arī neregulētu upju ielejas, kas Zemgalē ir reti sastopamas. Nozīmīgākie ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi ir boreālie meži, pārmitri platlapju meži, upju straujteces, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, nogāžu un gravu meži un avoti, kas veido avotkaļķus. Sastopamas četras īpaši aizsargājamas augu sugas: lielā zvaigznīte (atrodama tikai Zemgalē), stāvlapu dzegužpirkstīte, bezdelīgactiņa, rūsganā melncere, kā arī ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma suga - spilvainais ancītis.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF 2.24 MB)
Pielikumi:
*AS „Latvijas valsts meži” Zemgales mežsaimniecības materiāls
**Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kartogrāfiskais materiāls