LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Spinduļu meži
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529500
Administratīvais iedalījums: Amatas novada Zaubes pagasts
Platība: 132 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES Biotopu direktīvas biotopus - boreālos mežu, purvainus mežus un pārejas purvus un slīkšņas. Teritorijā daudz vecu mežaudžu, kas atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem. Sastopamas 6 aizsargājamas augu sugas.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Spinduļu meži" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim.
Dabas aizsardzības plāns (2005.-2015.)lejupielādēt (PDF 2.2 MB)