LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Spuļģu purvs
Dabas liegums Spuļģu purvs. Foto: Sintija Balode
 Foto: Sintija Balode
 
Dabas lieguma Spuļģu purvs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505800
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Kalna pagasts
Platība: 307 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Augstais purvs, kuru aptver purvaini meži. Purvs apaudzis ar priedi. Konstatētas pārejas purvu slīkšņas un melnalkšņu staignāji, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājamie biotopi. Teritorijas perifērijā jauktu koku un lapkoku meži.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav