LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sventājas upes ieleja
Foto: A.Priede
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0526400
Administratīvais iedalījums: Rucavas novada Rucavas pagasts
Platība: 409 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Viena no nedaudzām teritorijām Latvijā, kur sastopams Latvijā aizsargājams biotops un arī Eiropas Savienības aizsargājamais biotops 2330 Klajas iekšzemes kāpas, kā arī mūsu valstī tikai dienvidrietumu daļā sastopamie meži, Latvijā aizsargājams biotops - lapkoku meži ar parasto skābardi. Teritorija nozīmīga arī nogāžu un gravu mežu aizsardzībai. Konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kuru izplatība saistīta ar valsts dienvidu un dienvidrietumu daļu.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2020. >> 2032.): lejupielādēt >>> (DOCX 5,15 MB)
Pielikumi:


1. Sabiedriskās apspriešanas pārskats  (PDF  6,17 MB)
3. Dabas aizsardzības plāna kartes
3.1. Robežas  (PDF 7,46 MB)
3.2. Zemes īpašumu piederība un Lietuvas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  (PDF 6,8 MB)
3.3. Zemes lietošanas veidi (PDF 6,76 MB)
3.4. Esošā teritorijas izmantošana, saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam (PDF 7,09 MB)
3.5. Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības  (PDF 7,2 MB)
3.6. Mežaudžu plāns  (PDF 7,13 MB)
3.7. Mežu tipi  (PDF 7,12 MB)
3.8. Aizsargājamie biotopi  (PDF 7,2 MB)
3.9. Zīdītāju un zivju sugu atradnes  (PDF 7,08 MB)
3.10. Bezmugurkaulnieku sugu atradnes  (PDF 7,11 MB)
3.11. Putnu sugu atradnes  (PDF 7,11 MB)
3.12. Augu sugu atradnes  (PDF 7,11 MB)
3.13. Apsaimniekošanas pasākumi  (PDF 7,13 MB)
3.14. Esošās un plānotās tūrisma infrastruktūras objekti  (PDF 7,13 MB)
3.15. Meliorācijas sistēmas  (PDF 7,09 MB)
4. Nosacījumi tūrisma infrastruktūras objektiem  (PDF 0,33 MB)