LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Švēriņu purvs
Foto: G.Akmentiņš
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506300
Administratīvais iedalījums: Viesītes novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 643 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Augstais purvs, ko ietver purvains priežu mežs. Purva apmalēs konstatēts arī pārejas purvs. Teritorijas perifērijās skujkoku un jauktu koku mežs. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu staignāji, purvaini meži.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav