LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tāšu ezers
Dabas liegums Tāšu ezers. Foto: Andris Maisiņš 
Foto: Andris Maisiņš
Dabas lieguma Tāšu ezers atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527300
Administratīvais iedalījums: Grobiņas novads Medzes pagasts
Platība: 271 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Putniem nozīmīgā vieta. Sekls un stipri aizaudzis ezers ar zemiem un lēzeniem krastiem. Ap ezeru ir slapjas un krūmainas pļavas. Pavasara migrācijas laikā ezerā pulcējas ziemeļu gulbji un zosis. Ezerā ligzdo melnais zīriņš, lielais dumpis, meža zoss, Seivi ķauķis.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2020. >> 2035.): lejupielādēt >>  (DOCX 3,36 MB)
Pielikumi:
1. Sabiedriskās apspriešanas pārskats  (PDF 5,4 MB)
2.1. Robežshēma  (JPG 1,84 MB)
2.2. Esošā teritorijas izmantošana pēc TP  (JPG 2,36 MB)
2.3. Zemes īpašumu piederība  (JPG 1,79 MB)
2.4. Zemes lietošanas veidi  (JPG 1,76 MB)
2.5. Meža tipi  (JPG 1,88 MB)
2.6. Mežaudžu plāns  (JPG 1,88 MB)
2.7. Biotopi  (JPG 1,89 MB)
2.8. Bezmugurkaulnieku sugu atradnes  (JPG 1,94 MB)
2.9. Putnu sugu atradnes  (JPG 1,95 MB)
2.10. Zīdītāji un zivis  (JPG 1,87 MB)
2.11. Dabas un kultūrvēsturiskas vērtības  (JPG 2,01 MB)
2.12. Apsaimniekošanas pasākumi  (JPG 2,19 MB)
2.13. Esošā un plānotā tūrisma infrastruktūra  (JPG 2,5 MB)
2.14. Augšņu tipi  (JPG 4,29 MB)
3.7. Hidrotehniskie pasākumi  (PDF 9,49 MB)
4.  Tāšu ezera hidroloģiskā modelēšana  (PDF 3,13 MB)
4.1. Tāšu ezera gultnes 3D modelis ISOA1  (PDF 0,24 MB)
4.2. Tāšu ezera 3D modelis ISOA1  (PDF 0,38 MB)
4.3. Tāšu ezera dūņu slāņa modelis ISOA1  (PDF 0,28 MB)
4.4. Tāšu ezera uzmērīšanas shēma ISOA1  (PDF 0,25 MB)
4.5. Tāšu ezers šķērsgriezumi 1-3  (PDF 0,46 MB)
4.6. Tāšu ezers šķērsgriezumi  4-6  (PDF 0,22 MB)
4.7. Tāšu ezers modelis – garenprofils  (PDF 0,5 MB)