LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Taurīšu ezers
Foto: R.Zepa
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0531600
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Zvārtavas pagasts
Platība: 2 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Aizsargājamā teritorija ir izveidota retu sūnu sugu Lapzemes āķītes un spīdīgās āķītes aizsardzībai. Teritorijā konstatēti arī 3 ES Biotopu direktīvas biotopi: pārejas purvi un slīkšņas, dabīgs eitrofs ezers ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, purvaini meži.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav