LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tebras ozolu meži
Foto: DAP arhīvs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0535800
Administratīvais iedalījums: Aizputes novada Lažas pagasts
Platība: 51 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Aizsargājamā teritorija izveidota vecu ozolu, ozolu-liepu mežu aizsardzībai. Konstatētas 4 īpaši aizsargājamas augu sugas: krāsu zeltlape, sīpoliņu zobainīte, melnā dedestiņa un kalnu grīslis.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns (2006.>>2016.): lejupielādēt  (PDF 3.9 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 02.08.2017. rīkojumu Nr.1-2/119 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas lieguma „Stompaku purvi" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2021.