LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tīrās sūnas purvs
Dabas liegums Tīrās sūnas purvs. Foto: Irēna Muskare
Foto: Irēna Muskare
 
Dabas lieguma Tīrās sūnas purvs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0504000
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Maļinovas pagasts
Platība: 32,6 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Nozīmīga pārejas purvu aizsardzības teritorija. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži. Samērā liela mellenāja kārkla populācija.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav