LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tīreļu purvs
Foto: A.Namatēva
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506100
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Zasas un Rubenes pagasts
Platība: 1203 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Nozīmīga augsto purvu aizsardzības teritorija, konstatētas arī ieplakas purvos. Purvu aptver purvains priežu mežs. Konstatēti pārejas purvu fragmenti. Purva pussalu klāj skujkoku un jauktu koku meži. Potenciāli laba vilku aizsardzības teritorija. Teritorijā sastopamas tādas ES Putnu direktīvas sugas kā rubenis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, vidējais dzenis, trīspirkstu dzenis, melnā dzilna.
 
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: nav