LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tosmare
Dabas liegums Tosmare. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
 
Dabas lieguma Tosmare atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0520900
Administratīvais iedalījums: Grobiņas novada Medzes pagasts; Liepājas pilsēta
Platība: 989 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Lagūnas tipa piejūras ezers - eitrofs ezers ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju. Izcila Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa 6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs un 7210* Kaļķainu zāļu purvu ar dižo aslapi - aizsardzības teritorija.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav