LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Tumes meži
Tumes meži. Foto: Kārlis Lapiņš 
Foto: Kārlis Lapiņš
Dabas lieguma TUMES MEŽI atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0535900
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Tumes pagasts
Platība: 68 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Nozīmīga vieta prioritāra Eiropas nozīmes biotopa - boreāli meži aizsardzībā. Dabisko mežu biotopu koncentrācijas vieta. Priežu - egļu damaksnis, vietām bebraines ar nokaltušiem kokiem. Lielas gada staipekņa audzes.
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav